www.langminhnews.net

Ban Hành giáo

NHIỆM KỲ 2013-2017

Ông Ignatio Mai Văn Công Trường ban
Ông Phêrô Trần Văn Hoàng Phó 1
Ông Phêrô Nguyễn Đình Kim Phó 2
Ông Antôn Lê Văn Nam Thư ký
Ông Giuse Nguyễn Hữu Dũng UVPV
Ông Gioan Nguyễn Chấn Vinh UVHG
Ông Giuse Nguyễn Văn Hiệp  UVTT

Ông Ignatio Mai Văn Công Trường ban

Ông Phêrô Trần Văn Hoàng Phó 1

Ông Phêrô Nguyễn Đình Kim Phó 2

Ông Antôn Lê Văn Nam Thư ký

Ông Giuse Nguyễn Văn Hiệp  UVTT

Ông Giuse Nguyễn Hữu Dũng UVPV
Jos Nguyễn cập nhật