www.langminhnews.net

Họ Mân côi

 Ban Hành Giáo Họ Mân côi Nhiệm kỳ 2013-2017
1. Ông Martino Thân Tình. TB
2. Ông Đaminh Trần Văn Minh. Phó 1
3. Ông Tôma Bùi văn Hậu. Phó 2
4. Ông Phêrô Nguyễn văn Chung Thư ký Số Gia đình Công giáo: