www.langminhnews.net

Họ Phaolô

NHIỆM KỲ 2013-2017

1.Ông Giuse Nguyễn Văn Điến TB
2.Ông GioanMaria Vianey Nguyễn Văn Phong P1
3. Ông Giuse Nguyễn Văn Nho P2
4.Giuse Lê sĩ Hùng Thư ký