www.langminhnews.net

Họ Đa minh

NHIỆM KỲ 2013-2017
1.Ông Phêrô Hồ Văn Tâm TB
2.Ông Anphongsô Nguyễn Văn Hiệp P1
3 ÔngMicae Bùi Viết Vĩnh P2
4. Bà Maria Nguyễn Thị Phước Thư kýSố Gia đình công giáo: