www.langminhnews.net

Thống kê Giáo Hội Công Giáo 2013

Vatican City (Agenzia Fides) - Ngày Thế giới Truyền giáo, October 20, Fides đưa ra một số lựa chọn thống kê để đưa ra một bức tranh toàn cảnh của Giáo Hội trong thế giới. Các bảng được lấy từ "Niên giám thống kê của Giáo Hội" được xuất bản (cập nhật 31 tháng 12 năm 2011) và liên quan đến các thành viên của Giáo Hội, cơ cấu mục vụ, hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục và hỗ trợ. Trong ngoặc đơn chỉ ra sự thay đổi, tăng (+) hoặc giảm (-) so với năm trước, theo so sánh được thực hiện bởi Fides. Dân số Thế giới Tại 31 tháng mười hai năm 2011 dân số thế giới đứng ở mức 6.933.310.000 người, với một tăng của 84.760.000 so với năm trước. Sự gia tăng tổng thể cũng ảnh hưởng đến tất cả các châu lục năm nay: sự gia tăng lớn nhất là ở châu Á (+46690000) và châu Phi (+23932000), tiếp theo là Mỹ (+11311000), Châu Âu (2332. 000) và Châu Đại Dương (495,000). Công giáo cùng ngày 31 tháng 12 năm 2011, số người Công giáo là 1. 213.591. 000 đơn vị với mức tăng tổng cộng 17.920.000 người so với năm trước. Sự gia tăng ảnh hưởng đến tất cả các châu lục, và như trước mạnh ở châu Phi (8.047.000), Mỹ (6.312.000) và châu Á (2.577.000), tiếp theo là Châu Âu (822.000) và châu Đại dương (+ 162.000.) Tỷ lệ người Công giáo tăng 0,04% (cùng mức tăng của năm trước), chiếm 17,50%. Theo châu lục: tăng đã được đăng ký ở châu Phi (+ 0,35), châu Á (+ 0,03) và Châu Đại Dương (0,1), trong khi giảm nhỏ ảnh hưởng đến Mỹ (-0.09) và châu Âu (-0, 02.) và người Công giáo mỗi linh mục Số lượng người mỗi linh mục cũng đã tăng lên trong năm nay, tổng cộng 117 đơn vị, đạt 13.394. Sự phân bố theo châu lục nhìn thấy gia tăng ở Mỹ (67), châu Âu (39) và Châu Đại Dương (120) giảm ở châu Phi (-448) và châu Á (-776). Số người Công giáo mỗi linh mục trên thế giới tăng 36 đơn vị, với số lượng 2.936. Có tăng ở tất cả các châu lục, trong khi giảm chỉ, tuy nhiên nhỏ, là trở lại trong năm nay ở châu Á: Châu Phi (13) Mỹ (36), châu Á (-15), Châu Âu (23); . Châu Đại Dương (39) trạm Giáo Hội và truyền giáo của Giáo Hội circumscriptions là 13 so với năm trước, đạt 2.979, với các đối tượng mới được tạo ra trong tất cả các châu lục: Châu Phi (7), Mỹ (1), Châu Á (3), Châu Âu (1), Châu Đại Dương (1). Trạm nhiệm vụ với tổng số linh mục thường trú của 1.782 (275 ít hơn so với năm trước), tăng ở châu Phi (191), Mỹ (228) và Châu Âu (41); giảm ở châu Á (-734) và châu Đại Dương (-1). Truyền giáo không có linh mục thường trú đã giảm tổng cộng 2.229 đơn vị, đạt số lượng 131.453. Đảo ngược tình hình của năm trước, mức tăng chỉ được ghi nhận trong khu vực châu Á (508), trong khi giảm ở châu Phi (-1,596), châu Mỹ (-974), châu Âu (-47) và châu Đại dương (-120). Giám Mục Các tổng số các giám mục trên thế giới tăng 28 đơn vị, đạt 5,132. Nó oonferma tình hình chung trong năm preceente: tăng, giảm các giám mục giáo phận và tôn giáo. Giám mục giáo phận là 3.906 (35 trở lên), trong khi các giám mục tôn giáo là 1,226 (7 ít hơn). Sự gia tăng giám mục giáo phận khắp các châu lục: Châu Phi (5), Mỹ (5), Châu Á (11), châu Âu (11) Châu Đại Dương (3). Sự nổi lên của Giám mục tôn giáo ở châu Phi (2) và Châu Đại Dương (3);. Giảm ở Mỹ (-5), Châu Á (-6) và châu Âu (-1) Linh Mục Tổng số linh mục trên thế giới tăng 1.182 đơn vị so với năm trước, đạt 413.418. Để đánh dấu một giảm đáng kể là một lần nữa châu Âu (- 2.286) và, trong một nhẹ hơn, Châu Đại Dương (-11), trong khi tăng ở châu Phi (1530), Mỹ (407) và Châu Á (1542). Các linh mục giáo phận trên thế giới tăng tổng thể của 1.337 đơn vị, với số lượng 278.346, với sự gia tăng ở châu Phi (1152), Mỹ (564) và Châu Á (817) và giảm ở châu Âu (-1.162) và Châu Đại Dương ( -34). Linh mục dòng giảm phức tạp của 155 đơn vị và 135.072.Báo cáo một sự gia tăng, củng cố xu hướng của những năm gần đây, là Châu Phi (378) và Châu Á (725), mà tham gia Châu Đại Dương năm nay (23), trong khi giảm ở Mỹ (- 157) và Châu Âu (-1124). phó tế vĩnh viễn phó tế vĩnh viễn trong thế giới tăng 1.350 đơn vị, số lượng 40.914. Sự gia tăng lớn nhất được xác nhận một lần nữa ở Mỹ (879) và Châu Âu (368), tiếp theo là Châu Á (+43), châu Đại dương (+ 40), châu Phi (20). Phó tế của giáo phận thường trú là 40.270 trên thế giới, với mức tăng tổng cộng 1.266 đơn vị. Chúng phát triển trên tất cả các châu lục: Châu Phi (11), Mỹ (896), Châu Á (14), châu Âu (+ 330), châu Đại dương (15). Các phó tế vĩnh viễn tôn giáo 644, tăng 84 so với năm trước, với sự gia tăng ở châu Phi (9), Châu Á (29), châu Âu (38) và Châu Đại Dương (25), mức giảm chỉ ở Mỹ (- 17). nam nữ tu sĩ tôn giáo không phải là linh mục tôi đã tăng tổng thể của 420 đơn vị đến số lượng 55.085. : Tăng ở châu Phi (+28) và châu Á (1089); giảm ở Mỹ (-398), châu Âu (-232) và châu Đại dương (-67). Cũng trong năm này khẳng định xu hướng giảm trong tôn giáo toàn cầu (-8729) là hoàn toàn 713.206. Các khoản tăng gồm, một lần nữa, châu Phi (1488) và châu Á (2115), giảm ở Mỹ (-4.515), châu Âu (-7.459) và châu Đại dương (-358). Thế Viện thành viên của các viện thế tục nam là một trong số 713, với suy giảm tổng thể của 34 đơn vị. Ở cấp lục địa chỉ phát triển ở châu Á (10), trong khi giảm Châu Phi (-9), Mỹ (-18) và châu Âu (-17), không thay đổi trong năm nay Châu Đại Dương. nữ thành viên của viện thế tục đã giảm Cũng trong năm nay, tổng cộng 1.489 đơn vị, với tổng số 24.564 thành viên. Chỉ tăng ở châu Phi (32), trong khi ở Mỹ đang giảm (-32), Châu Á (-116), châu Âu (-1.371) và châu Đại dương (-2). nằm nhà truyền giáo và giáo lý viên Số lượng giáo dân truyền giáo trên thế giới là với 381.722 đơn vị, với mức tăng tổng thể của 46.220 đơn vị và tăng ở lục địa Châu Phi (1401), Mỹ (35.479), Châu Á (9294) Châu Âu (51). Chỉ giảm tại châu Đại Dương (-5). Giáo Lý viên trên thế giới đã giảm tổng cộng 35.393 đơn vị, đạt 3.125.235. Số lượng lớn ở châu Phi (3451) và Châu Đại Dương (303), giảm ở Mỹ (-35.871), Châu Á (-967) và châu Âu (-2309).chủng sinh hơn nữa trong năm nay số lượng các chủng sinh, giáo phận và các tôn giáo, gia tăng: tổng thể của 1.626 ứng viên linh mục, mà đã như vậy, lên đến con số 120.616. Các khoản tăng, như là trường hợp trong những năm trước, tăng trưởng ở châu Phi (559) và châu Á (1326), năm nay thêm của Châu Đại Dương (15), trong khi giảm nhẹ ở Mỹ (-6) và một lần ở châu Âu (-268). Giáo Phận chủng sinh 72.277 (303 so với năm trước) và 48.339 người tôn giáo (1323). Chủng sinh của giáo phận tăng ở châu Phi (289), Châu Á (295) và Châu Đại Dương (34), nhưng giảm ở châu Âu (-241) và châu Mỹ (-74). Các chủng sinh, tăng tôn giáo ở châu Phi (+270), Mỹ (68), châu Á (1031), trong khi giảm ở châu Âu (-27) và Châu Đại Dương (- 19). tiểu chủng Tổng số tiểu chủng, giáo phận và tôn giáo, tăng 222 đơn vị, với số lượng 102.530. Nhìn chung tăng ở châu Phi (1106) và Châu Đại Dương (4), trong khi đó giảm ở Mỹ (-124), châu Á (-246), châu Âu (- 518). tiểu chủng giáo phận là 79.350 (1343) và những tôn giáo 23,180 (-1121). Chủng sinh của giáo phận giảm được ghi nhận ở châu Á (-41), châu Âu (-161) và châu Đại Dương (-1), trong khi cũng tăng trưởng trong năm nay ở châu Phi (1304) và Mỹ (242). Các chủng sinh thay vì tôn giáo đang phát triển chỉ trong Châu Đại Dương (5) trong khi giảm ở châu Phi (-198), châu Mỹ (-366), châu Á (-205) và châu Âu (-357). Viện giảng dạy và giáo dục trong lĩnh vực ' giáo dục và giáo dục trên thế giới, Giáo hội điều hành 71.482 trường mẫu giáo tham dự của 6.720.545 học sinh; 94.411 trường tiểu học với 31.939.415 học sinh, 43.777 trường trung học cho học sinh 18.952.976. Đó cũng là theo 2.494.111 3.039.684 học sinh trung học và sinh viên đại học. Một so sánh với các năm trước cho thấy một sự gia tăng tổng thể có ảnh hưởng đến tất cả các cấp giáo dục: giáo dục mầm non (938) và học sinh của mình (241.918) , trường tiểu học (1564) và học sinh (788.245), trường trung học (186) và học sinh (1.159.417).Cũng tăng học sinh trung học sau (189.940), trong khi giảm chỉ liên quan đến các trường đại học (-298.771). Viện Y tế, từ thiện và hỗ trợ chăm sóc và quản lý Tổ chức từ thiện trên thế giới của Giáo Hội là một trong số 117 119 và bao gồm: 5.435 bệnh viện (130 so với năm trước) với hầu hết trong số họ ở Mỹ (1701) và châu Phi (1284) 17.524 trạm xá (-655), chủ yếu là ở châu Phi (5398), Mỹ (5211) và châu Á ( 3828), 567 người bị bệnh phong thuộc địa (20) phân bố chủ yếu ở châu Á (281) và Châu Phi (211) 15,784 (-1.439) nhà cho người già, người ốm kinh niên và người tàn tật, phần lớn ở châu Âu (8271) và Mỹ (3913) , trại trẻ mồ côi 10.534 (652) trong khoảng một phần ba ở châu Á (3911) 11,592 trường mẫu giáo, 15.008 trung tâm tư vấn hôn nhân chủ yếu là ở Mỹ (6230) và châu Âu (5819) 40.671 hoặc các trung tâm cải tạo xã hội và 4 các loại khác của các tổ chức. vùng lãnh thổ Giáo Hội phụ thuộc vào Thánh Bộ Truyền giáo của Giáo Hội vùng lãnh thổ phụ thuộc vào Thánh Bộ Truyền giáo (CEP) đến ngày 14 tháng mười năm 2013 là một trong số 1.108, tăng 5 quận so với năm trước (4 giáo phận ở châu Phi và một giáo phận tông tòa ở Mỹ). Hầu hết các giáo phận giao phó cho Tuyên truyền Fide nằm ở châu Phi (506) và châu Á (476). Tiếp theo là Mỹ (80) và Châu Đại Dương (46). (SL) (Agenzia Fides 20/10/2013)

Jos Nguyễn. (Theo www.fides.org, 18-10-2013)

www.langminhnews.net

About www.langminhnews.net

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :